voľné pracovné miesto

 

 príslušná kategória odborných zamestnancov:

psychológ

 

 kvalifikačné predpoklady:

 

vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v požadovanom študijnom odbore, v súlade so zákonom NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

 

zoznam požadovaných dokladov:

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

- štruktúrovaný profesijný životopis

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

- súhlas so spracúvaním osobných údajov (viď na  tlačive: Súhlas so spracúvaním osobných údajov)

- ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

 

iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

- bezúhonnosť

-zdravotná spôsobilosť

- ovládanie štátneho jazyka

 

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru zasielajte do: 23.8.2021 na adresu:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany

Kontakt: 038/5323187, cpppaptopolcany@gmail.com

Nástup do zamestnania: 2.9.2021

Pracovný pomer na dobu určitú: jeden rok s následnou možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú

Pracovný úväzok: 100 %