O nás

Zameranie činnosti CPPPaP:      

 

Ø  v oblasti učenia  a vzdelávania – vykonávať psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika žiakov počas školskej dochádzky až do obdobia ukončenia kariérnej prípravy zameranú na diagnostiku príčin školskej neúspešnosti, učenia sa pod svoje možnosti, na podporu motivácie a nachádzanie  vhodných spôsobov učenia;

Ø  v oblasti starostlivosti o žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov sa zamerať na odhaľovanie ich potenciálu a pomoc pri riešení osobných a psychosociálnych problémov týchto žiakov

Ø  v oblasti psychologického a výchovného poradenstva sa zamerať najmä na deti so ŠVVP, s dôrazom na ich profesionálnu orientáciu

Ø  v oblasti kariérového poradenstva  sa zamerať na pomoc pri voľbe povolania, orientáciu v plánovaní životného uplatnenia, na prácu s informáciami so zreteľom na školské a profesijne záujmy žiakov a študentov, na informácie o  možnostiach a podmienkach na zvolenej škole, na požiadavky na štúdium, na trh práce. Individuálna a skupinová práca so žiakmi a študentmi v kariérovom poradenstve

Ø  v oblasti sociálnych vzťahov sa zamerať na  riešenie adaptačných a socializačných problémov, začleňovanie sa do sociálnych skupín, štruktúr a vzťahov, na prácu s problémovým kolektívom i jedincom, na riešenie komunikačných a sebaregulačných schopností v rodine, rovesníckej skupine, s druhým pohlavím, autoritami a pod.

Ø  v oblasti optimalizácie vývinu osobnosti a terapií sa zamerať na pomoc pri akútnych  záťažových a krízových situáciách ako sú zmena zdravotného stavu, zmeny v rodine, subjektívne prežívanie ťažkosti ako sú tréma, úzkostné fóbie, ťažkosti neurotického charakteru, problémy v sebaprijímaní, sebahodnotení, sebarealizácie, psychosomatické ťažkosti, identita osobnosti, depresívne stavy, suicidálne tendencie a pod. V týchto oblastiach úzko spolupracujeme s inými odborníkmi v zdravotníctve.

Ø  v oblasti poradenstva pri riešení sociálno-patologických javov sa zamerať na detekciu závislosti a iných patologických javov. Pracovať formou skupinových aktivít zameraných na formovanie vzťahu k drogám a zdravý spôsob života, poradenstvo pre jednotlivca, ktorý prišiel do kontaktu so zneužívaním omamných látok, poradenstvo v oblasti šikanovania, domáceho násilia, týrania, zneužívania, obchodovania s ľuďmi.

Ø  prieskumné štúdie v oblasti učenia sa, sociálnych vzťahov, sociálnej patológie a iných ukazovateľov podľa špecifických požiadaviek škôl

Ø  poradenské aktivity pre žiakov, rodičov, pedagogických a odborných zamestnancov zamerané na problémy výchovy a vývinu osobnosti

Ø  vzdelávanie a odborná metodická činnosť so zameraním na výchovných poradcov, školských psychológov, koordinátorov prevencie sociálno-patologických javov, školských špeciálnych pedagógov a školských sociálnych pedagógov

Ø  odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, lekárom, orgánom štátnej správy a samosprávy v otázkach psychologického, špeciálno-pedagogického a výchovného poradenstva

 

Hlavné úlohy

 

§  na území svojej pôsobnosti zabezpečovať pedagogicko-psychologickú starostlivosť, diagnostické, poradenské, metodické a informačné služby v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu žiakov a študentov do ukončenia prípravy na povolanie

§  poskytovať psychologickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku a následne starostlivosť žiakom s poruchami učenia

§  uskutočňovať diagnostiku a poradenstvo pre žiakov so ŠVVP; osobitne venovať pozornosť krízovým intervenciám žiakom s narušenými komunikačnými schopnosťami, s neurotickými prejavmi a sociálne znevýhodneným žiakom a následne úzko spolupracovať s ich zákonnými zástupcami

§  v rámci diagnostikovania žiakov so ŠVVP poskytovať odborné správy, ktorých súčasťou je i záver a odporučenie k ďalšej práci so žiakom

§  spolupracovať so školou pri prehodnocovaní a úprave IVP u začleneného žiaka

§  spolupracovať so školou v oblasti vzdelávania žiakov v hraničnom pásme mentálnej zaostalosti, ktorí nie sú žiakmi so ŠVVP v zmysle § 3 ods. 2 zákona 245/2008 (Školského zákona)

§  spolupracovať so školou pri vypracovávaní IVP pre žiakov s VPU alebo poruchami správania, ktorí sú v starostlivosti nášho zariadenia

§  pri identifikácií intelektovo nadaných žiakov, ich výchove sústrediť pozornosť na rozvoj celej osobnosti, nielen intelektových schopnosti ale ej emocionálnej inteligencie a rozvoj sociálnych vzťahov

§  zamerať sa na proces humanizácie jednotlivca a medziľudských vzťahov so zreteľom na osobitné skupiny

§  venovať pozornosť primárnej prevencií, systematickému formovaniu a ovplyvňovaniu deti a mládeže

§  v spolupráci so školou sa orientovať na včasné podchytenie a následnú reedukačné, poradenské a terapeutické pôsobenie na rizikové prejavy, črty a vlastnosti deti a mládež s problémovým osobnostným vývinom

§  uvádzať do praxe výsledky výskumov VÚDPaP-u

§  zabezpečiť administratívne a štatistické plnenie úloh spojených s evidenciou klientov

§  odborný rast zamestnancov formou v súlade s „Plánom profesijného rozvoja“, podporovať účasť na seminároch, výcvikoch, školeniach, odborných stretnutiach a aktívnom zapájaní sa do nových foriem vzdelávania

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.