Ponukový lis činnosti pre SŠ

02.02.2022 00:00

Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre stredné školy

  • odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov na SŠ
  • práca s problémovým triednym kolektívom – odborná pomoc pri riešení vzťahových problémov v triede
  • besedy – na témy –                          
  •   Naučme sa správne žiť – besedy zamerané na zdravý životný štýl bez alkoholu, cigariet a drog, určené pre 1.- 4. ročník

Aj učiť sa treba vedieť učiť – beseda zameraná na efektivitu prípravy na vyučovanie, určené pre 1. ročník    

Už som stredoškolák – beseda zameraná na zvládnutie prechodu zo ZŠ na SŠ, určené pre 1. ročník

Sekta a jej riziká  – beseda zameraná na možný vplyv zhubných kultov a siekt, určené pre 1.- 4. ročník

Šikanovanie – prevencia šikanovania, riešenie a následné opatrenia, určené pre 1.- 4. ročník

Láska alebo sex – besedy zamerané na oblasť výchovy k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu, určené pre 1.- 2. ročník

Konflikty a ich riešenie – besedy zamerané na predchádzanie a riešenie rovesníckych konfliktov, konfliktov s vyučujúcimi, generačných konfliktov a pod., určené pre 1. – 4. ročník

Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi, určené pre 1. – 4. ročník

Prevencia kyberšikany – určené pre 1.- 4. ročník

Som iný – besedy zamerané na vnímanie odlišnosti  - rasa, pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, určené pre 1.- 4. ročník

 

  •  Duševné zdravie na stredných školách – program rozdelený na 3 x po 2 vyučovacie hodiny, program sa zaoberá otázkami duševného zdravia, normality, riešením medzigeneračných problémov, poruchami príjmu potravy ako nadstavbové stretnutie, určené pre 2. – 3. ročník, v priestoroch školy, potrebný dataprojektor
  •  profesijne a kariérne poradenstvo- diagnostika schopnosti, záujmov a motívov rozhodujúcich pri voľbe budúceho povolania, resp. zodpovedajúcej VŠ a následný individuálny pohovor, určené pre študentov 3. ročníka 

o   Preventívne psychologické poradenstvo- §79 ods. 3 zákona 138/2019 Z.z. o PZ a OZ

  • „profesionálny“ pohľad – odborná účasť psychológa na vyučovacej hodine, ktoré súvisí priamo s predmetom
  •  Vieme, že ... – program odporúčaný MŠ SR, program boja proti zlu, násiliu, závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života, určené pre pedagogických pracovníkov pracujúcich s žiakmi 1.-2. roč,  1.-7. počníka 8-ročného gymnázia.
  • CHIPS- výcvikový program pre deti a mládež na podporu vrstovníckych vzťahov na škole, určené pre žiakov 2.-3. ročníkov

 

                                                                                             

 

—————

Späť