Ponukový list činnosti pre ZŠ

02.02.2022 00:00

Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre základné školy

  • odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov v ZŠ
  • sledovanie adaptácie žiakov na vstup do školy – scrining možných adaptačných problémov pri nástupe do školy
  •  scrining porúch učenia – určený žiakov 1. ročníka v druhom polroku školskej dochádzky
  • práca s problémovým triednym kolektívom – odborná pomoc pri riešení vzťahových problémov v triede
  •  profesionálna orientácia – diagnostika záujmov a motívov pre voľbu povolania. resp. voľbu vhodnej SŠ, určené žiakom 8. ročníka
  •  tréning predchádzania a zvládania agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov
  •  besedy –  na témy : Naučme sa správne žiť – besedy zamerané na zdravý životný štýl bez alkoholu, cigariet a drog, určené pre I. i II. stupeň základnej školy

Stres alebo pohoda – beseda zameraná na     zvládanie záťažových situácií, určené pre I. stupeň základnej školy

Prevencia obchodovania s ľuďmi – beseda zameraná na prevenciu obchodovania s ľuďmi, určené pre 7. – 9. ročník

Osobnosť v kontexte zmien – beseda nadväzuje na vyučovanie etickej náuky, určené pre 7. ročník

Šikanovanie – prevencia šikanovania, riešenie a následné opatrenia, pre I. i II. stupeň

Partnerské vzťahy, rizika dospievania – besedy zamerané na výchovu k partnerstvu, manželstvu a rodičovstvu, určené pre 8. a 9. ročník

Konflikty a ich riešenie – besedy zamerané na predchádzanie a riešenie rovesníckych konfliktov, konfliktov s vyučujúcimi a pod., určené pre I. a II. stupeň

Motívy a spôsoby prejavov správania v interpersonálnych vzťahov mladistvých v podmienkach šk. prostredia – projekt je zameraný na prevenciu a predchádzanie nežiaducich foriem správania

Prevencia kyberšikany – preventívny programurčené pre žiakov I. a II. stupňa

Prevencia kyberšikany – určené pre koordinátorov prevencie, výchovných poradcov, triednych učiteľov a pedagógov humanitných predmetov

Som iný – besedy zamerané na vnímanie odlišnosti  - rasa, pohlavie, sexuálna orientácia, vierovyznanie, určené pre 1.- 4. ročník

Preventívne psychologické poradenstvo- určené pre pedagógov na základe §79 ods.3 zákona 138/2019 Z.z. o PZ a OZ

o    rozvojový program na zvládanie stresu – program pozostávajúci s aktivít umožňujúcich zvládanie záťažových situácií, určené pre 5.ročník, trvanie 6 hodín

CHIPS- výcvikový program pre deti a mládež na podporu vrstovníckych vzťahov na škole, určené pre žiakov 8.-9. ročníkov

o   pomoc pri realizácií programov „Cesta k emocionálnej zrelosti“ a „ Vieme, že...“ – programy určené na široké spektrum prevencie sociálnopatologických javov, zvládanie záťažových situácií, programy určené pre 7.- 9. ročník

o    „debatné stretnutia“- rozhovory na pálčivé otázky, ktoré trápia žiakov, formou diskusných stretnutí, určené pre 8.-9.ročníky

o   „profesionálny“ pohľad – odborná účasť psychológa na vyučovacej hodine, ktoré súvisí priamo s predmetom psychológie / etika, občianska náuka, náuka o spoločnosti a pod./   

—————

Späť